Brødre og søstre,

et gjennomgangstema i Evangeliets fortellinger er forholdet mellom Guds folk og hedningene, eller altså; den gamle og den nye pakt. 

I dagens evangelium hører vi at Jesus gikk i landet omkring byene Tyros og Sidon, som betyr at han var utenfor jødisk område, og altså   i utlandet. Den kananeiske kvinnen som ber om hjelp for sin datter er derfor en utlending. Og Jesus som var kommet som jødenes Messias, avviser henne derfor først med å si: “Jeg er ikke sendt til andre enn Israels bortkomne får”. Men fordi kvinnen hadde så sterk tro, ga han etter. Og hendelser som dette danner til slutt grunnlag for at troen på Kristus kunne sprenge jødedommens rigide rammer, så troen fikk spre seg også til dem som ikke var av jødisk avstamning, men likevel trodde på Kristus.

Noen bevegelser har i tidens løp forsøkt å forkaste den jødiske Bibel, for bare å holde seg til det vi kaller det Nye Testamentetet. Men teologene har alltid understreket hvor viktig det er for likevekten i vår tro at vi fortsetter å holde oss nær den gamle pakt, fordi det er fra den den nye pakt henter all sin mening! Vi kan sagtens undre oss over hva de fæle historiene om krig og grusomheter i Det gamle Testamentet har med vår tro på Kristus å gjøre, og hvilket gudsbilde de formidler!? Origenes sa at de selvsagt kan virke støtende, men at det er viktig å gjøre seg kjent med hele Skriften for å finne frem til dens mystiske mening! Og siden hele Skriften er inspirert av Gud, må det, på en mystisk måte, være gjennom den Gud prøver å formidle sannheten! Både sannheten om mennesket, og Sannheten om seg selv!

Og for å forstå Skriftenes mystiske mening, må vi utforske den, og fordype oss i det faktum at Gud hele tiden har åpenbart seg i historien! I sitt folks historie, som vi kaller frelseshistorien. Ikke bare som en flammende tornebusk, en sky på et fjell, eller en stemme fra oven som forsvant etter å ha forkynt sitt budkap! Nei, Gud har gradvis åpenbart seg i samlivet med folket sitt. Og selv om Gudsfolkets historie har fæle ting å fortelle, om svik og opprør, hat og ulydighet, forteller den også, og ikke minst, om kjærlighet, tilgivelse og forsoning! 

Frelsens historie som bare har åpenbart seg forsiktig, og litt etter litt, er til slutt blitt en vakker, men komplisert kjærlighets-historie, som handler om Guds kjærlighet til sitt folk, og dette folkets kjærlighet til sin Gud. En frelsens «kjærlighets-historie» som lærer oss uendelig mye, for i den utdypes og utvikles troen omtrent som den gjør i våre egne liv. Vår kristentro utvikler seg ikke etter en fast oppskrift som er satt opp på forhånd. Nei, troen kan ikke gi oss noe fasitsvar på hvordan vi oppnår evig salighet. Troen er vårt indre livs dynamikk, en kjærlighetens samlivsdynamikk mellom Gud og sjelen vår.

Guds åpenbaringer i den gamle pakt handler fra begynnelsen av om Kristus. Han er Guds Ord, akkurat som Skriften er Guds Ord, men dette kommer først til syne i den nye pakt. I skapelsesberetningen sier Gud: “La OSS skape mennesket i VÅRT bilde», og enkelte forskere mener det er en rest etter polyteismen, eller troen på flere guder. Men vi som kjenner litt til Skriftens mystiske mening, vet at dette handler om Den hellige Treenighets indre liv, og at Gud skapte mennesket som et avbilde av han som skulle komme. Kirke-fedrene sier at den gamle pakt ble vevet på renningen av bilder som først ble åpenbart i Evangeliets fortellinger. Derfor kunne Jesus lese fra profeten Esaias i synagogen i Nasaret, og både si og mene der han sto, at; «I dag er disse ordene gått i oppfyllelse»! Jesus bad også salmene i Salmenes bok, og gjorde salmenes ord til sine. Derfor kunne han rope de første ordene i salme 21 da han hang på korset; «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Selvsagt hadde ikke Gud forlatt ham som selv var del av den hellige Treenighet, – men fordi han hadde tatt opp i seg hele vår menneskenatur, kunne han rope med den samme vonde følelsen av gudsforlatthet som også kan ramme oss. 

Den kananeiske kvinnen i dagens Evangelium sa at selv hvalpene får spise de smuler som faller fra deres herres bord. Og på samme måte, brødre og søstre, kan alle jordens mennesker næres av de smulene som faller ned til oss fra Den hellige Skrift, slik at vi til slutt fullt ut kan forstå dens mystiske mening!