Følg brødrene i St. Dominikus under feiringen av Herrens lidelseshistorie.

Dessverre fikk vi tekniske problemer underveis i denne streamingen, derfor er opptaket delt i to. Vi fikk ikke med de siste linjene av Johannespasjonen, og de universelle forbønnene kom heller ikke med. Disse finner dere nederst (under videoene) her under.

https://www.facebook.com/st.dominikus/videos/936308420121044/
https://www.facebook.com/st.dominikus/videos/216969169558868/

Den universelle forbønn

I. For den hellige Kirke

Diakon: Høyt elskede, la oss be for Guds hellige Kirke, at vår Gud og Herre vil skjenke den fred, enhet og vern over hele jorden, så vi i vårt liv kan herliggjøre Gud, vår allmektige Far.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du som har åpenbart din herlighet i Kristus for alle folk: Vokt din miskunns verk, så din Kirke over hele jorden med urokkelig tro må stå fast i bekjennelsen av ditt navn. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

II. For paven

Diakon: La oss be for vår hellige far, pave Frans, at vår Gud og Herre, som har utvalgt ham til biskopens embede, bevarer hans liv og helse til gagn for Kirken, så han kan lede Guds hellige folk.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, alle ting hviler på din viljes råd. Lytt i nåde til våre bønner, og bevar i din faderkjærlighet den overhyrde du har gitt oss, så det kristne folk, som etter din vilje ledes av ham, kan vokse i troen. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

III. For dem som bærer ansvar i Kirken

Diakon: La oss be for vår biskop, N., for alle biskoper, prester, diakoner, for alle i Kirkens embeder og for hele Guds troende folk.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, ved din Ånd helliggjøres og styrkes hele Kirkens legeme. Bønnhør oss når vi ydmykt ber for alle som tjener deg i din Kirke, at de med din nådes hjelp forblir trofaste mot deg. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

IV. For katekumenene

Diakon: La oss be for Kirkens katekumener, at vår Gud og Herre vil åpne deres hjerter for sin miskunn, så de ved gjenfødelsens bad får tilgivelse for sine synder og forenes med Kristus Jesus, vår Herre.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du som stadig beriker din Kirke ved å skjenke den nye barn, styrk våre katekumeners tro og forstand, så de ved gjenfødelsen i dåpens bad får barnekår hos deg. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

V. For de kristnes enhet

Diakon: La oss be for alle våre brødre og søstre som tror på Kristus, at vår Gud og Herre vil beskytte alle som lever etter sannheten, og samle dem i sin ene Kirke.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du samler det som er spredt, og bevarer hva du har samlet. Se i nåde til din Sønns hjord, så troens og kjærlighetens bånd forener dem du har helliget ved den ene dåp. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

VI. For jødene

Diakon: La oss be for jødene, at Herren, vår Gud, lar det folk som han først åpenbarte seg for, vokse i kjærlighet til hans navn og i trofasthet mot hans pakt.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du som gav dine løfter til Abraham og hans ætt, lytt i nåde til din Kirkes bønner, så det folk som du først gjorde til ditt, når frem til forløsningens fylde. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

VII. For dem som ikke tror på Kristus

Diakon: La oss be for dem som ikke tror på Kristus, at også de, opplyst av Den Hellige Ånd, kan finne frelsens vei.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, la dem som ikke bekjenner seg til Kristus, vandre for ditt åsyn med et oppriktig hjerte og nå frem til din sannhet. La oss trenge dypere inn i ditt livs mysterium ved å vokse i innbyrdes kjærlighet, så vi bedre kan bære vitnesbyrd for verden om din kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

VIII. For dem som ikke tror på Gud

Diakon: La oss be for dem som ikke tror på Gud, at de ved oppriktig å søke det som er rett, kan nå frem til Ham.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du har skapt alle mennesker til i lengsel å søke deg, så de først finner fred når de finner deg. Gi at ingen må støtes bort, men la alle få se din godhets tegn og dine troendes vitnesbyrd, og nå frem til gleden ved å bekjenne at du er den ene, sanne Gud og menneskehetens Far. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

IX. For statens myndigheter

Diakon: La oss be for alle som har politisk ansvar, at vår Gud og Herre leder deres sinn og hjerter etter sin vilje til sann fred og frihet for alle.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du som holder menneskenes hjerter og folkenes rettferd i din hånd, se i nåde til dem som har myndighet iblant oss, så det overalt i verden kan råde trygghet og fred, velferd for folkene, og tankens og troens frihet. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.

X. For dem som er i nød

Diakon: Høyt elskede, la oss be til Gud, vår allmektige Far, at han renser verden for all villfarelse, helbreder sykdom, stiller hunger, åpner fengsler, løser lenker, beskytter de veifarende, lar dem som er borte fra hjemmet, komme trygt tilbake, gir de syke sunnhet og de døende frelse.Bønn i stillhet. Deretter sier presten:

Prest: Allmektige, evige Gud, du som trøster de sorgfulle og styrker dem som har tungt å bære, bønnhør alle som roper til deg i sin trengsel, og la dem glede seg over din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Alle: Amen.